BEL ONS

Privacyverklaring

{English text below}

IN DEZE PRIVACYVERKLARING KUN JE LEZEN HOE WIJ ALS HYPODOMUS MAKELAARS EINDHOVEN OMGAAN MET JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS. 
 
WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VASTGELEGD?
 
JE VERKOOPT EEN WONING

Wanneer je ons als makelaar inschakelt bij de verkoop van een woning, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

– naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals: telefoonnummer en e-mailadres
– de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan
– de omschrijving en kenmerken van het woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het woning.
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
– wanneer het woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
– overige informatie die je aan ons verstrekt  

 
JE BENT OP ZOEK NAAR EEN ANDERE WONING

Wanneer je ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een woning of een bezichtiging doet bij een woning, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– het zoekprofiel waarin je wensen omtrent een woning zijn opgenomen
– gegevens over jouw huidige woning zoals de koopprijs de reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– wanneer je een woning hebt gekocht: de transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum
– overige informatie die je aan ons verstrekt  

 
JE KOOPT EEN WONING VAN IEMAND DIE GEBRUIK MAAKT VAN ONS MAKELAARSKANTOOR.   

Wanneer je een woning hebt gekocht en de verkoper heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, zullen wij zonder je toestemming de gekochte woning blijven presenteren als verkocht met beperkte informatie uit commercieel oogmerk en dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– gegevens over de woning die je hebt gekocht zoals het adres, kenmerken en foto’s van de woning, de koopprijs en de transactiedatum
– de reden van koop
– je leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– gegevens over jouw oude woning zoals de koopprijs
– overige informatie die je aan ons verstrekt    

 
WAAR GEBRUIKT ONS MAKELAARSKANTOOR DEZE GEGEVENS VOOR?

 

Je verkoopt een woning of je bent op zoek naar een andere woning
Ons makelaarskantoor gebruikt je gegevens om de bemiddelingsopdracht die je ons hebt verleend uit te voeren. Je gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om je woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (de woning wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als je jezelf hiervoor wilt afmelden dan kun je hiervoor contact opnemen met ons.  

 

Je bent op zoek naar een andere woning
Wanneer je ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een woning of een bezichtiging doet bij een woning. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen omtrent andere woningen
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

 

Je koopt een woning van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. 

Ons makelaarskantoor gebruikt jouw gegevens om contact met je te onderhouden, bijvoorbeeld om je de koopovereenkomst toe te sturen. Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer je daarom hebt verzocht
– voor het informeren en doorsturen van je gegevens en/of de koopovereenkomst naar de notaris en/of de hypotheekadviseur en/of de hypotheekbank en/of de taxateur en/of de bouwkundige
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

 

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat je gegevens adequaat worden beveiligd zodat jouw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke  en fiscale verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

 

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van je naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Kun je jezelf niet vinden in onze beslissing, dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

VRAGEN?

Hypodomus Makelaars Eindhoven neemt jouw privacy erg serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

 

ENGLISH TEXT


In this privacy statement you can read how we as Hypodomus Makelaars Eindhoven handle your personal information.

 
WHAT INFORMATION IS RECORDED BY US?
 
YOU SELL YOUR PROPERTY

When you engage us as a broker for the sale of your property, our brokerage firm records the following information:

– Your name, address, copy ID proof and contact details such as your telephone number and e-mail address
– the reason for the sale, for example larger living or change of work
– the date of registration of the home and the period that the home is or has been for sale
– the description and characteristics of the house such as the asking price, the year of construction, the surfaces and layout, cadastral data and the WOZ value
– visual material such as photos and videos of the home.
– the reason for a possible withdrawal of the brokerage commission
– when the property is sold: the transaction details such as the sale price and the transaction date
– other information that you provide to us

 

YOU ARE LOOKING FOR A DIFFERENT HOME

When you engage us as a real estate agent when purchasing a home or do a viewing at a home, our real estate agent can record the following information:

– Your name, address, copy ID proof and contact details such as your telephone number and e-mail address
– the search profile in which your wishes regarding a property are included
– information about your current home such as the purchase price and the reason for purchase, for example larger living or change of work
– your age and income category and family composition
– when you have purchased a property: the transaction details such as the purchase price and the transaction date
– other information that you provide to us

 

YOU BUY A HOME FROM SOMEONE WHO USES OUR REAL ESTATE AGENCY.

When you have purchased a property and the seller has been assisted by our real estate agent, our real estate agent can record the following information:

– Your name, address, copy ID proof and contact details such as your telephone number and e-mail address
– information about the property that you have purchased such as the address, characteristics of the property, the purchase price and the transaction date
– the reason for purchase
– your age and income category and family composition
– information about your old home such as the purchase price
– other information that you provide to us 

 

WHAT DOES OUR ESTATE AGENT USE THIS INFORMATION FOR?

 

You are selling your property or you are looking for another property


Our real estate agent uses your information to execute the brokerage assignment you have given us. Your data can also be used:

– to bring your property to the public’s attention, for example on Funda, on the website of our real estate agent or in sales brochures
– to perform appraisals and other valuations (your property is only used as a reference building)
– for performing analyzes and reports so that our brokerage firm can improve the service
– for sending information about products and services from our brokerage firm; If you want to unsubscribe from this, please contact us.

 

You are looking for a different home


When you use our real estate agent for the purchase of a home or do a viewing at a home. Your data can also be used:

– to send information about other properties
– for example, to perform analyzes and reports so that we can improve our services
– for the preparation of formal documents; Purchase deed, purchase agreement, (OTD) Order for services or Appraisal report

 

You buy a home from someone who uses the services of our real estate agency.


Our real estate agent uses your data to maintain contact with you, for example to send you the purchase agreement. Your data can also be used:

– for advice purposes, when requested
– for informing and forwarding your data and / or the purchase agreement to the notary and / or the mortgage adviser and / or the mortgage bank and / or the appraiser and / or the structural engineer
– for performing analyzes and reports so that we can improve our services
– for the preparation of formal documents; Purchase deed, purchase agreement, (OTD) Order for services or Appraisal report

 
SECURITY AND RETENTION PERIOD

Our real estate agent will ensure that your data is adequately protected so that your data is protected against unauthorized use, unauthorized access, alteration and unlawful destruction. Your data will be stored for as long as necessary for the purposes stated above or to the extent that this is necessary for compliance with legal and tax obligations and for resolving any disputes.

 

INSPECTION, CORRECTION AND REMOVAL

Requests for access, correction or deletion of data to be sent to our brokerage firm quoting your name

Woningwaarde weten?

Ben jij van plan je huis te verkopen en ben je benieuwd naar de waarde van jouw woning? We helpen je graag! Laat jouw gegevens achter en we nemen snel contact met je op! Kun je niet wachten? Bel 040 820 0020

uw bericht is verzonden

bedankt

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Kan je niet wachten? Bel 040- 820 00 20