Disclaimer

COOKIE- E-MAIL- WEBSITE- DISCLAIMER, NVM ERECODE, ALGEMENE VOORWAARDEN NVM EN VEELGESTELDE VRAGEN

Door het bezoeken en/of het gebruiken van onze website, gebruiken van onze diensten of het doen van een voorstel gaan wij er vanuit dat u kennis genomen van het volgende, dit begrepen en hiermee heeft ingestemd. 

 

ONZE WEBSITE MAAKT VOOR UW EN ONS GEMAK GEBRUIK VAN COOKIES

 

WAT IS EEN COOKIE?                                                                     

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoek aan een website op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zijn van zichzelf niet gevaarlijk.

 

WELKE COOKIES OP DEZE SITE?

Wij gebruiken Google Analytics om te meten welke pagina’s van onze website worden bezocht. Daardoor kunnen we onze website zoveel mogelijk verbeteren voor uw gemak. En daarnaast vinden wij het gewoon leuk om te weten hoeveel mensen onze site bezoeken.

 

DOOR HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE ACCEPTEERT U DAT WIJ COOKIES GEBRUIKEN.  COOKIES UITZETTEN OF VERWIJDEREN?

Dit kunt u zelf instellen via uw browser.

Lees hoe u dit moet doen voor uw browser: [ Internet Explorer ] [ Firefox ] [ Chrome ] [ Safari ]

 

E-MAIL DISCLAIMER

NL- Hypodomus sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit dit e-mail bericht. De informatie in dit bericht wordt als persoonlijk en confidentieel beschouwd. Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, is elke vorm van openbaarmaking, reproductie, distributie of andere actie met betrekking tot deze e-mail verboden en onrechtmatig. Indien u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, gelieve dan de afzender telefonisch of via e-mail op de hoogte te brengen en alle kopieën van deze e-mail te verwijderen uit uw mailbox of andere archieven.

EN- Hypodomus does not accept any legal responsibility for the content of this e-mail message. The information contained in this e-mail message is to be considered as private and confidential. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender by telephone or by e-mail and delete all copies from your mailbox and other archives. 

FR- Hypodomus décline toute responsabilité légale quant au contenu de ce message. Les informations contenues dans ce courriel sont privées et confidentielles. Elles sont réservées à l’attention exclusive du destinataire. Si vous n’êtes pas la destinataire désirée de ce message, toute divulgation, reproduction, diffusion ou toute action prise ou omise concernant ce message est interdite et peut être illégale. Si vous avez reçu ce courriel par méprise, vous êtes priés de le détruire, ainsi que toute copie issue de votre boîte mail ou autres archives, et d’en informer l’émetteur par téléphone ou par courriel.

 

WEBSITE DISCLAIMER 

Door het bezoeken en/of het gebruiken van onze website heeft de bezoeker kennis genomen van het volgende, dit begrepen en hiermee ingestemd:

Aangeboden informatie
De informatie op deze website is zo betrouwbaar en actueel mogelijk. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, de op deze website aangeboden informatie, is daarom uitsluitend bedoeld ter indicatie en kan daarom niet leiden tot het verlenen/veranderen van rechten. Hypodomus is verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door gebruik van deze website, noch is zij aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verstrekte informatie op deze website en inhoud daarvan, of juist voor het ontbreken van deze informatie. De informatie mag door Hypodomus zonder aankondiging worden gewijzigd.

Schade
Hypodomus is niet aansprakelijk voor alle eventuele schade ontstaan naar aanleiding van bezoek op deze website. Hypodomus is tevens nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke hoger is dan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal vergoeden.

Auteursrechten
Alle auteursrechten die betrekking hebben op deze website danwel andere websites waar Hypodomus het aanbod presenteert, zoals auteursrechten en merkenrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren/verveelvoudigen en/of openbaar te maken etc. zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hypodomus. Bij schending van deze rechten kan Hypodomus een boete van € 250,- per dag in rekening brengen 

 

ERECODE VAN DE NVM: 

Een makelaar of vastgoeddeskundige met het NVM-logo garandeert een aantal zekerheden. De NVM investeert namelijk voortdurend in de deskundigheid van de beroepsgroep. De statuten én de erecode vormen een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid.

Het NVM-lid en de NVM-Aangeslotene zijn zich bewust van het belang van hun functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in hun dienstverlening. In hun communicatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over hun werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

Het NVM-lid en de NVM-Aangeslotene komen naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermen en bevorderen hun belangen. Vertrouwelijke informatie houden zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hen noodzaakt die informatie prijs te geven.

In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op. Vorenstaande neemt niet weg dat twee NVM-Aangeslotenen die werkzaam zijn voor verschillende vestigingen van een lid mogen optreden voor opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen, mits zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de opdrachtgevers en de belangen van die opdrachtgevers hierbij niet geschaad worden.

Vinden er onderhandelingen plaats met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen vastgoeddeskundige, dan wordt de wederpartij uitsluitend via die deskundige benaderd.

Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert het lid om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de onderhandelaar zelf een beroep op zo’n deskundige. De NVM-Aangeslotene houdt zich alleen bezig met zaken waartoe hij over voldoende kennis beschikt.

Het NVM-lid en de NVM-Aangeslotene hebben geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij handelen dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthouden zich van risicodragende projectontwikkeling. Zij voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.

Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun collega’s en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij voorkomen dat hun medewerkers zich zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of over hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad. Hetzelfde geldt voor de NVM-Aangeslotene.

Het NVM-lid en de NVM-Aangeslotene trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij werken mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

Het NVM-lid en de NVM-Aangeslotene treden ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij zij tijdig kenbaar maken daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.

Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hem verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.

 

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM MAKELAARDIJ:

 Dit zijn de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ze zijn in werking getreden op 1 september 2018.

 

ARTIKEL 1          WANNEER ZIJN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

 1. Particuliere klant: opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument).
 2. Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur dan wel het bedrijf van een bij de NVM aangesloten makelaar of taxateur. Een taxateur doet ander werk dan een makelaar. Een makelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever. Een taxateur is juist onpartijdig. Zijn werk is het schatten van en schriftelijk rapporteren over de waarde van onroerende zaken. Omdat taxateurs zich ook aan deze voorwaarden moeten houden, wordt met ‘makelaar’ ook ‘taxateur’ bedoeld voor zover de aard van de bepalingen zich daar niet tegen verzet.
 3. Loon: de vergoeding die de consument aan de makelaar betaalt voor zijn dienstverlening exclusief bijkomende kosten. Loon wordt in de praktijk vaak ‘courtage’ of ‘honorarium’ genoemd.
 4. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

 

ARTIKEL 3         HOE REGELEN DE MAKELAAR EN U DE OPDRACHT?

 1. De makelaar legt de opdracht schriftelijk vast. Daarbij geeft hij aan dat deze algemene voorwaarden van kracht zijn.
 2. De opdracht bevat in ieder geval een duidelijke omschrijving van de dienstverlening, het loon en de kosten. Geeft u de makelaar later opdracht om andere of aanvullende diensten uit te voeren? Dan bevestigt de makelaar dit schriftelijk aan u, inclusief de prijsafspraken voor deze dienstverlening. De makelaar kan daarbij gebruik maken van een prijslijst met een overzicht van zijn loontarieven en kosten aan derden.
 3. Het loon en de kosten in de opdracht zijn inclusief BTW.
 4. Als u het aanbod van de makelaar aanvaardt, is er sprake van een opdracht. Bij een verschil van mening moet de makelaar kunnen aantonen dat u het aanbod heeft aanvaard. Als hij dat niet kan, hoeft u de makelaar niets te betalen.
 5. U ontvangt deze algemene voorwaarden bij het aanbod van de makelaar.

 

ARTIKEL 4         HEEFT U BEDENKTIJD?

 1. In sommige gevallen heeft u een wettelijke bedenktijd van veertien dagen waarin u van de opdracht af kunt zien. In de opdracht staat of u wel of geen bedenktijd heeft.
 2. Heeft u volgens de wet recht op bedenktijd en heeft de makelaar u daar niet over geïnformeerd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal één jaar nadat u de opdracht gegeven heeft. Ontvangt u de informatie later alsnog? Dan krijgt u op dat moment alsnog een bedenktijd van veertien dagen.
 3. Wilt u de opdracht binnen de bedenktijd ontbinden? Dan moet u dat binnen de bedenktijd schriftelijk aan de makelaar melden. U kunt daarvoor een door de makelaar verstrekt formulier gebruiken.

 

ARTIKEL 5         WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT DE MAKELAAR?

 1. De makelaar voert de opdracht zorgvuldig en deskundig uit. Hij behartigt hierbij uw belangen.
 2. De makelaar houdt u regelmatig op de hoogte van de vorderingen.
 3. De makelaar is verplicht zijn aansprakelijkheid voor schade afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. De makelaar houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke bepalingen.
 5. De makelaar mag niet voor de verkoper én koper van hetzelfde object optreden. De makelaar mag ook niet voor de huurder en de verhuurder van hetzelfde object optreden. In zo’n geval moet de makelaar zo snel mogelijk met zijn opdrachtgevers overleggen en één van de opdrachten opschorten of beëindigen (zie artikel 15).
 6. De makelaar mag niet namens u een overeenkomst sluiten, tenzij u hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven.

 

ARTIKEL 6         WELKE VERPLICHTINGEN HEEFT U?

 1. U geeft de makelaar alle informatie die hij nodig heeft om de opdracht uit te voeren.
 2. Tenzij u schriftelijk iets anders afspreekt, mag u geen activiteiten ontplooien die de makelaar bij het vervullen van zijn opdracht kunnen hinderen. U mag bijvoorbeeld geen gebruik maken van een andere makelaar.
 3. U stelt de makelaar in staat zijn verplichtingen in het kader van de WWFT en eventuele andere wettelijke verplichtingen te vervullen.
 4. Als uw pand of perceel verkocht is en de koper een beroep doet op een
  ontbindende of opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst of op ontbinding
  binnen de wettelijke bedenktijd, moet u dit direct schriftelijk aan de makelaar melden.

 

ARTIKEL 8         WELKE BIJZONDERE REGELS GELDEN BIJ EEN TAXATIE?

 1. De makelaar voert voor het afgesproken loon de werkzaamheden uit die nodig zijn voor de vervulling van de opdracht. De opdracht betreft ofwel bemiddeling ofwel taxeren ofwel het verrichten van andere dienstverlening.
 2. Alle voor het loon afgesproken werkzaamheden worden duidelijk, begrijpelijk en zo concreet als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk vastgelegd.
 3. Als sprake is van een opdracht tot bemiddeling, omvat de opdracht altijd de volgende werkzaamheden:
  • het beoordelen van de waarde van de onroerende zaak;
  • het geven van advies over (het voeren van) de onderhandelingen;
  • het voeren van onderhandelingen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen omvat de opdracht tot bemiddeling daarnaast ten minste de volgende werkzaamheden:
  • het uitvoeren van de benodigde promotionele activiteiten en het verzorgen van het benodigde promotiemateriaal;
  • Informatie verzamelen en opvragen over juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten betreffende de onroerende zaak en hierover zo nodig informeren;
  • het helpen bij het verkrijgen van een energielabel of energieprestatiecertificaat;
  • het verzorgen en begeleiden van bezichtigingen;
  • advies geven over en het opstellen van de (koop- of huur)overeenkomst;
  • het begeleiden bij de afwikkeling van de (ver)koop en (ver)huur.

 

ARTIKEL 9         WANNEER HEEFT DE MAKELAAR DE OPDRACHT VERVULD?

 1. Tenzij u iets anders heeft afgesproken geldt het volgende:
  • De makelaar heeft zijn opdracht vervuld, zodra de afgesproken prestatie is geleverd.
  • Bij een opdracht tot bemiddeling is de opdracht vervuld als de koop- of huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend. De makelaar moet u dan nog wel bij de afwikkeling begeleiden.
  • Een opdracht tot bemiddeling is ook vervuld als tijdens de looptijd van de opdracht een koop- of huurovereenkomst tot stand komt die niet het gevolg is van door de makelaar verleende diensten. Als u als koper of als huurder opdracht heeft gegeven en u iets koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft, dan is de opdracht niet vervuld.
 2. Bij koop- of huurovereenkomsten waarin opschortende of ontbindende voorwaarden staan (de wettelijke bedenktijd daaronder begrepen), is de opdracht pas vervuld als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en partijen geen beroep meer kunnen doen op een ontbindende voorwaarde.

 

ARTIKEL 10        HOE WORDT HET LOON BEREKEND?

 1. U spreekt met de makelaar vooraf af hoe het loon wordt berekend. Gaat het bijvoorbeeld om een percentage van de koopsom, een vast totaalbedrag of om uurloon? Dit legt u vast in de opdracht.
 2. Tenzij anders is afgesproken is de koopsom het bedrag dat de koper aan verkoper moet betalen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor de overdracht, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten.
 3. Voor meer bijzondere gevallen zijn vaak aanvullende afspraken nodig. Tenzij anders afgesproken wordt onder koopsom verstaan: Als over de koopsom BTW is verschuldigd: het bedrag inclusief BTW.Bij nieuwbouw: de koop- en aanneemsom tezamen, inclusief BTW. Bij erfpacht en/of opstal: het bedrag dat koper en verkoper overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
 4. Als het loon over de huursom wordt berekend, wordt onder huursom verstaan: het bedrag dat de huurder per maand aan huur betaalt (inclusief eventueel mee-verhuurde roerende zaken). U betaalt het loon dan over een bedrag van 12 x de maandhuur. Eventuele kortingen op de huurprijs tellen niet mee bij de berekening van het loon. Dit geldt tenzij u iets anders heeft afgesproken.
 5. Het loon voor een taxatie mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de getaxeerde (markt)waarde.

 

ARTIKEL 12       WANNEER HEEFT DE MAKELAAR RECHT OP HET LOON EN GEMAAKTE KOSTEN?

 1. Tenzij anders afgesproken:
  1. heeft de makelaar pas recht op loon als de opdracht is vervuld. De kosten betaalt u nadat ze door de makelaar zijn gemaakt.
  2. betaalt u bij een bemiddelingsopdracht voor verkoop of koop het loon pas tijdens de eigendomsoverdracht bij de notaris.
  3. hoeft u geen rente te betalen over de periode tussen het vervuld zijn van de opdracht en de juridische levering.
 2. Voordat u moet betalen stuurt de makelaar u een gespecificeerde factuur met een redelijke betalingstermijn.
 3. Is de opdracht verstrekt door meer dan één persoon? Dan is ieder van u hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van het loon en de kosten.

 

ARTIKEL 13       WAT DOET DE MAKELAAR ALS U NIET OP TIJD BETAALT?

 1. Als u niet op tijd betaalt, stuurt de makelaar een betalingsherinnering. U krijgt dan de gelegenheid om alsnog binnen twee weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
 2. Betaalt u niet binnen deze twee weken? Dan bent u in verzuim en mag de makelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 3. Na de genoemde twee weken mag de makelaar het openstaande bedrag (laten) invorderen. De kosten hiervan (bijvoorbeeld incassokosten) zijn dan voor uw rekening, tenzij de rechter of geschillencommissie anders beslist. Er zijn wel wettelijke grenzen aan de hoogte van deze kosten.

ARTIKEL 14       KUNT U DE OPDRACHT INTREKKEN?

 1. U mag de opdracht altijd intrekken, bij voorkeur schriftelijk. Hierbij geldt geen opzegtermijn.
 2. Is de opdracht door twee of meer personen verstrekt? Dan kan de opdracht ook alleen door deze opdrachtgevers gezamenlijk worden ingetrokken.
 3. De makelaar heeft bij intrekking recht op vergoeding van de afgesproken kosten, voor zover die zijn gemaakt. De makelaar heeft geen recht op een deel van het loon, tenzij in de opdracht iets anders is afgesproken of dat voortvloeit uit artikel 19.
 4. U bent niet verplicht om eventuele schade te vergoeden die de makelaar door de intrekking lijdt.

 

ARTIKEL 15       KAN DE MAKELAAR DE OPDRACHT TERUGGEVEN?

 1. De makelaar kan de opdracht alleen teruggeven als hij daar gewichtige redenen voor heeft. Een gewichtige reden is in ieder geval:
  • Wanneer een makelaar anders voor zowel koper als verkoper (of voor zowel huurder als verhuurder) zou werken (zie artikel 5 lid 5); of
  • Een ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en u.
 2. De makelaar geeft schriftelijk aan als hij de opdracht teruggeeft.
 3. U hoeft de makelaar geen loon te betalen als hij de opdracht teruggeeft. Dat kan anders zijn als artikel 19 van toepassing is. Gemaakte kosten (voor zover afgesproken) moet u wel betalen, tenzij dit onredelijk is.

 

ARTIKEL 16       WAT GEBEURT ER ALS EEN TOT STAND GEKOMEN KOOP- OF HUUROVEREENKOMST NIET TOT UITVOERING KOMT?

Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden (inclusief de wettelijke bedenktijd) zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In zo’n geval heeft de makelaar recht op het afgesproken loon, tenzij u aannemelijk maakt dat de makelaar tekort is geschoten en dat daardoor de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt.

 

ARTIKEL 17       WAT GEBEURT ER ALS DE ONROERENDE ZAAK AAN EEN VAN DE EIGENAREN, DE PARTNER OF EEN DERDE WORDT TOEBEDEELD?

In sommige gevallen wordt een woning (of ander object) toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de bemiddelingsopdracht tot verkoop nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van de makelaar afhankelijk is van de verkoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van de waarde van de toebedeling. Als bijvoorbeeld bij een echtscheiding (beide partners bezitten 50% van het huis) een van de partners zijn of haar deel aan de ander toebedeelt, wordt de vergoeding berekend over 50% van de waarde van het huis. Dit principe geldt ook als de eigenaar een deel van het huis aan een derde schenkt. De makelaar en u kunnen andere afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij toedeling.

 

ARTIKEL 18       WAT GEBEURT ER ALS U OVERLIJDT?

 1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen de opdracht willen handhaven.
 2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als één van u overlijdt, tenzij de andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.
 3. Als de opdracht door overlijden van (één van de) opdrachtgever(s) eindigt, zijn de artikelen 14 lid 3 en lid 4 van toepassing.

 

ARTIKEL 19      KAN HET ZIJN DAT U NA BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT DE MAKELAAR TOCH NOG LOON MOET BETALEN?

 1. Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, geldt het volgende. U moet de makelaar loon betalen als hij bewijst dat die overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u heeft gehandeld in strijd met artikel 6 lid 2. De makelaar heeft dan recht op het overeengekomen loon of een redelijk deel daarvan, tenzij u andere afspraken heeft gemaakt.

 

ARTIKEL 20       WAT GEBEURT ER ALS U EEN GESCHIL MET UW MAKELAAR HEEFT?

 1. Als u een klacht heeft over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, meldt u deze klacht schriftelijk bij de makelaar.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Makelaardij (zie www.degeschillencommissie.nl). U heeft hier 12 maanden de gelegenheid voor (vanaf het moment waarop u de klacht bij de makelaar heeft ingediend). Gaat het om een geschil over aansprakelijkheid bij schade? Dan is de geschillencommissie slechts bevoegd bij schades tot 10.000,- euro.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij de makelaar heeft ingediend.
 4. Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de makelaar aan deze keuze gebonden.
 5. U kunt het geschil ook aan de rechter voorleggen in plaats van aan de geschillencommissie. Maar in dat geval kunt u geen beroep doen op de branchegarantie (zie artikel 21).
 6. Als de makelaar een geschil wil voorleggen, geeft hij u de keuze tussen de geschillencommissie en de rechter. Maakt u binnen vijf weken geen keuze? Dan mag de makelaar het geschil aan de rechter voorleggen.
 7. Voor de behandeling door de Geschillencommissie geldt het Reglement Geschillencommissie Makelaardij.
 8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 

ARTIKEL 21       WAT HOUDT DE BRANCHEGARANTIE IN?

 1. De NVM staat tegenover u borg voor de nakoming van het bindend advies van de geschillencommissie tot maximaal 10.000 euro,-. Gaat het om een hoger bedrag? Dan heeft de NVM voor het meerdere een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de makelaar dit advies nakomt. Dit geldt niet als dit bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter wordt voorgelegd, waarbij deze dit advies onverbindend verklaart en waarbij geen beroep tegen deze beslissing meer mogelijk is.
 2. Situaties van bedrijfsbeëindiging zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten tenzij het geschil op dat moment al aanhangig is gemaakt.. Situaties van surséance van betaling en faillissement zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet ter zitting is behandeld
 3. U kunt schriftelijk een beroep doen op de branchegarantie als gebleken is dat de makelaar het bindend advies van de Geschillencommissie niet nakomt en dit advies ook niet binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
 4. De NVM betaalt u het bedrag binnen één kalendermaand na ontvangst van het beroep op de branchegarantie. U moet dan wel uw vordering op de makelaar aan de NVM hebben overgedragen.

 

ARTIKEL 22       HOE WORDEN AFWIJKENDE AFSPRAKEN VASTGELEGD?

 1. De kosten van het mediapakket is opdrachtgever per transportdatum verschuldigd aan Hypodomus. Deze kosten vallen buiten de bemiddelingskosten en worden verrekend via de notaris bij verkoop of per omgaande bij intrekking.
 2. Opdrachtgever verleent toestemming aan Hypodomus Eindhoven om, na akkoord van opdrachtgever de kosten van extra verkoop bevorderende opties (zoals advertenties, Toppositie, Facebook advertenties, e.d.) via het notariële transport te verrekenen.
 3. De bemiddelingskosten zullen door opdrachtgever per transportdatum van de woning worden voldaan. Opdrachtgever stemt er mee in dat onze factuur door de notaris op de betaling van de koopsom van de woning zal worden ingehouden. Opdrachtgever machtigt hierbij de notaris onherroepelijk tot het voldoen van onze bemiddelingskosten zoals afgesproken in deze opdracht. Indien de opbrengst van de woning niet voldoende is om deze bemiddelingskosten te voldoen dan dient opdrachtgever zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag voor het transport bij de notaris op de rekening staat. Indien de kosten niet kunnen worden voldaan, zal Hypodomus Eindhoven extra administratieve kosten in rekening brengen.
 4. Indien de opdracht tot dienstverlening wordt opgeschort, of voortijdig beëindigd, is opdrachtgever direct betaling verschuldigd ter hoogte 500 euro inclusief btw. Opdrachtgever wordt na betaling direct eigenaar van de mediaproducten.
 5. Verkoper zal aspirant kopers welke met hen in contact komen ten aller tijden doorverwijzen naar Hypodomus makelaars en zelf geen bezichtigingen, onderhandelingen of contact voeren om de onderhandelingen niet nadelig te beïnvloeden.
 6. Indien de woning binnen 12 maanden na voortijdige beëindiging alsnog wordt verkocht (niet via een NVM makelaar) is verkoper per omgaande de eerder afgesproken courtage over de destijds geldende vraagprijs verschuldigd aan Hypodomus makelaars.
 7. Opdrachtgever stemt er mee in dat de notaris aan Hypodomus Eindhoven een concept van de notariële leveringsakte verstrekt inclusief een afschrift van de nota van afrekening.
 8. Indien opdrachtgever aan Hypodomus Eindhoven officiële stukken, zoals eigendomsbewijzen, akten en plattegronden van de woning ter hand heeft gesteld zal Hypodomus Eindhoven deze uiterlijk per transportdatum van de woning retourneren.
 9. Opdrachtgever accepteert de algemene voorwaarden van de NVM, maar is er eveneens van op de hoogte dat Hypodomus Eindhoven hier van af kan wijken in deze opdracht tot dienstverlening. Zie hiervoor onze disclaimer op de website. Opdrachtgever heeft hier kennis van genomen en gaat hiermee akkoord.
 10. Indien de woning, zonder overeenstemming met Hypodomus Eindhoven per veiling wordt aangeboden of wordt verkocht, is opdrachtgever per direct betaling verschuldigd van de tot dat moment door Hypodomus betaalde en nog verschuldigde (promotie)kosten. Tevens is opdrachtgever dan aan Hypodomus een intrekkingsvergoeding verschuldigd ter hoogte van de op dat moment geldende courtage.
 11. Hypodomus Eindhoven behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen, wanneer de opdrachtgever de woning voor een langere periode heeft verhuurd of uitvoering van de opdracht ernstig belemmert of indien er sprake is van gewichtige redenen. Hypodomus Eindhoven mag dan een vergoeding in rekening brengen van de tot dat moment door Hypodomus Eindhoven betaalde en nog verschuldigde (promotie)kosten verhoogd met de op dat moment geldende courtage over de lopende vraagprijs.
 12. Indien de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, (btw) wordt gewijzigd, komen partijen overeen dat deze wijziging integraal wordt doorberekend.
 13. Indien de opdracht tot stand is gekomen op het kantoor van Hypodomus Eindhoven, dan heeft opdrachtgever geen recht op bedenktijd.
 14. Indien de opdracht op een andere wijze tot stand is gekomen dan op het kantoor van Hypodomus Eindhoven, dan is er een bedenktijd van veertien dagen na ondertekening van toepassing. Opdrachtgever heeft op pagina één van deze overeenkomst afgezien van de bedenktijd.
 15. Indien de opdrachtgever deze opdracht wil ontbinden met een beroep op de bedenktijd, meldt hij dit binnen de 14 dagen bedenktijd door middel van een door een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Hypodomus Makelaars Eindhoven. Na ontvangst van deze mededeling stuurt Hypodomus Eindhoven onverwijld een ontvangstbevestiging.
 16. Indien de opdrachtgever zich beroept op de bedenktijd, zijn de kosten van opstart slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn.
 17. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.
 18. Hypodomus Eindhoven is niet aansprakelijk voor zaken die niet gedekt worden door de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 19. Opdrachtgever stemt er mee in dat Hypodomus Eindhoven, de door de mediaproducent gemaakte mediaproducten van de woning, mag gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten.
 20. Indien beide of één van de opdrachtgevers zelf in de woning blijft wonen en derhalve de woning niet meer wenst te verkopen is opdrachtgever per direct 75% van de afgesproken courtage over de dan geldende vraagprijs verschuldigd.
 21. Opdrachtgevers zijn beide zowel samen als ieder voor zich voor 100% aansprakelijk voor alle kosten van deze opdracht tot dienstverlening.

 

HEEFT U NOG VRAGEN? 

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag. Een makelaar van de NVM (Nederlandse Vereniging voor Makelaars) doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw dromen.

 

1. WANNEER BEN IK IN ONDERHANDELING?

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

2. MAG EEN MAKELAAR DOORGAAN MET BEZICHTIGINGEN ALS ER AL OVER EEN BOD ONDERHANDELD WORDT?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

3. WANNEER IK DE VRAAGPRIJS BIED, MOET DE VERKOPER DE WONING DAN AAN MIJ VERKOPEN?

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

4. KAN DE VERKOPER DE VRAAGPRIJS VAN EEN WONING TIJDENS DE ONDERHANDELING VERHOGEN?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.


5.
HOE KOMT DE KOOP TOT STAND?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. 35 Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

6. MAG EEN MAKELAAR VAN DE NVM TIJDENS DE ONDERHANDELING HET SYSTEEM VAN VERKOOP WIJZIGEN?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.


7. MAG EEN MAKELAAR VAN DE NVM EEN BELACHELIJK HOGE PRIJS VRAGEN VOOR EEN WONING?

De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.


8. KAN IK EEN OPTIE KRIJGEN?

Nee. Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Hypodomus werkt in de bestaande woningbouw nooit met een optie omdat de verkopende partij zichzelf dan buitenspel zet.


9. MOET EEN MAKELAAR ALS EERSTE MET MIJ IN ONDERHANDELING GAAN ALS IK DE EERSTE BEN DIE BELT VOOR EEN BEZICHTIGING OF ALS IK ALS EERSTE EEN BOD UITBRENG?

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Heeft u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.


10. ZIT DE MAKELAARSCOURTAGE IN DE ‘KOSTEN KOPER’?

Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar van de NVM in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper maar, valt nimmer in de ontbindende voorwaarde voor de financiering.


11. MAG EEN VERKOPER DE WONING NA MONDELING AKKOORD AAN EEN ANDERE PARTIJ VERKOPEN?

Na een mondelinge overeenstemming heeft de verkoper een voorstel ontvangen van partij 2. Er bestaan voor verkoper mogelijkheden om iets met dit voorstel te doen. Een mondelinge overeenstemming is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koopovereenkomst als de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat verkoper uit juridisch oogpunt kan ingaan op het voorstel van partij 2. Er bestaan voor verkoper drie mogelijkheden:

 1. Verkoper zet zijn handtekening onder de koopovereenkomst met u als koper en gaat niet in op het bod van partij 2.
 2. Verkoper stelt u op de hoogte van de nieuwe gegadigde, partij 2. Over de hoogte en de voorwaarden van het voorstel van partij 2 worden aan u geen mededelingen gedaan. Vervolgens geeft verkoper u en partij 2 de gelegenheid om een nieuw bod uit te brengen binnen een nader te bepalen termijn. Daarna beslist verkoper welk bod hij accepteert dan wel met welke partij hij verder in onderhandeling treedt.
 3. Verkoper neemt afscheid van u. Verkoper treedt in onderhandeling met partij 2 dan wel accepteert het bod van partij 2.


Meer informatie? Wij beantwoorden uw vragen graag. U kunt ook eens kijken op de site van NVM www.nvm.nl.

Woningwaarde weten?

Ben jij van plan je huis te verkopen en ben je benieuwd naar de waarde van jouw woning? We helpen je graag! Laat jouw gegevens achter en we nemen snel contact met je op! Kun je niet wachten? Bel 040 820 0020

uw bericht is verzonden

bedankt

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Kan je niet wachten? Bel 040- 820 00 20